Algemene Gebruiksvoorwaarden

Met de toegang tot en het gebruik van Ariba.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Ariba geeft geen enkele garantie op de juistheid van gepubliceerde gegevens/informatie en is niet aansprakelijk voor de inhoud van op
haar website gepubliceerde gegevens als deze publicatie in het kader van de uitvoering van een agentuurovereenkomst
met een touroperator is geschied of anderszins in opdracht van derden.

Ariba kan nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op haar website.
Ariba biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site.
Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site.
Ariba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen.
Indien in de toekomst door een rechterlijke uitspraak blijkt dat Ariba in bepaalde situaties en/of jegens bepaalde personen of organisaties aansprakelijkheid niet kan uitsluiten,
dan is de aansprakelijkheid van Ariba jegens die personen en/of organisaties voor alle gebeurtenissen waarvoor
aansprakelijkheid zal gelden tezamen beperkt tot een maximum van duizend euro per jaar.
De regeling omtrent het privacybeleid maakt deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.
In alle situaties waarin een gebruiker zich in zijn rechtspositie voelt aangetast (ook die situaties waarin deze Gebruiksvoorwaarden niet of slechts gedeeltelijk voorzien)
is gebruiker gehouden de situatie via de speciaal daarvoor ingerichte klachtenprocedure voor te leggen aan de directie van Ariba.
In alle gevallen als bedoeld in lid 8 beslist de directie van Ariba. Tegen beslissingen van de directie is beroep mogelijk bij de rechter.
Ariba behoudt zich het recht voor haar Gebruiksvoorwaarden aan te passen zodra haar directie hiertoe aanleiding ziet.